Regulamin rekolekcji – Góra św. Anny 25-27.11.2022

Regulamin Rekolekcji „Wieczernik z Królową Pokoju” Góra św. Anny / 25-27.11.2022r.
Organizator i uczestnik rekolekcji
 1. Organizatorem rekolekcji „Wieczernik z Królową Pokoju” jest AJIM Apostolat Jezusa i Maryi z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mikstackiej 28, 60-163, posiadającym NIP: 7792160466, zwanym dalej – Organizatorem.
Zasady zapisu i uczestnictwa w rekolekcjach        
 1. Rekolekcje mają charakter zamknięty i mogą w nich uczestniczyć tylko uprzednio zarejestrowani Uczestnicy. Osoby nie mające dostępu do Internetu mogą zostać zapisane przez osobę trzecią, która wypełni formularz zgłoszeniowy w ich imieniu.
 2. Uczestnikiem rekolekcji „Wieczernik z Królową Pokoju” jest osoba, która:
  • dokonała zapisu na rekolekcje przez formularz udostępniony na stronie www.ajim.pl/rekolekcje
  • dokonała określonej opłaty tytułem uczestnictwa w danych rekolekcjach w terminie ustalonym przez Organizatora. Zgłoszenie niepotwierdzone wpłatą wpisowego nie jest           brane pod uwagę.
  • zaakceptowała Regulamin „Wieczernik z Królową Pokoju”, zwanym dalej – Uczestnikiem.
 3. Rekolekcje „Wieczernik z Królową Pokoju” odbywają się w dniach od 25 do 27 listopada 2022 roku w domu rekolekcyjnym „Dom Pielgrzyma” na Górze św. Anny pod Opolem, al. Jana Pawła II 7, 47-154 Góra św. Anny.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w Rekolekcjach. Uczestnik oświadcza, że podawane przez niego przy zgłoszeniu udziału w Rekolekcjach dane osobowe są zgodne z prawdą.
 5. Wielokrotny zapis Uczestnika nie daje mu możliwości dysponowania kilkoma miejscami na rekolekcjach, ani zgłoszenia innych osób na te miejsca. Wyboru, który zapis zostanie uwzględniony dokonuje Organizator. Pozostałe zapisy zostaną niezwłocznie usunięte.
 6. Każdy Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i charakterem danych Rekolekcji przed dokonaniem zgłoszenia uczestnictwa w nich.
 7. Osoba niepełnoletnia uczestniczy w rekolekcjach wyłącznie w towarzystwie rodziców lub dorosłych opiekunów.
 8. W trakcie trwania rekolekcji Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zarządzeń i poleceń Organizatora.
 9. Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika w trakcie rekolekcji, w szczególności: używanie alkoholu, stosowanie środków odurzających, zachowania stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa Uczestnika, bądź innych Uczestników, stanowią podstawę do usunięcia z rekolekcji bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.
 10. Na terenie rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i przyjmowania środków odurzających w każdej postaci.
 11. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu, w którym odbywają się rekolekcje, niebezpiecznych przedmiotów, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wprowadzania zwierząt.
 12. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie trwania rekolekcji. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich za zachowania Uczestnika.
Koszt i opłata za rekolekcje
 1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty rekolekcyjnej w wysokości 150zł płatne na konto: 73 1050 0015 1000 0097 1282 1066
Dane do przelewu: AJIM Apostolat Jezusa i Maryi, 60-163 Poznań, ul. Mikstacka 28; tytuł: rekolekcje „Wieczernik z Królową Pokoju” Góra św. Anny + imię i nazwisko uczestnika/ów. Wyjątek stanowią: Dzieci od 0-8 lat nie ponoszą opłaty rekolekcyjnej związanych z udziałem w rekolekcjach.
 1. Opłata rekolekcyjna jest ta sama bez względu, którego dnia dołączy się na rekolekcje. Nie jest wymagana obecność na całości rekolekcji.
 2. Jeśli ktoś będzie miał chęć i dobrą wolę to może zapłacić wyższą kwotę niż 150zł. Nadwyżka będzie przeznaczona na sprawy organizacyjne oraz pomoże pokryć udział w rekolekcjach osobom w potrzebie.
 3. Typy dostępnych pokoi, które uczestnik ma możliwość zarezerwować na czas rekolekcji, po uwzględnieniu rabatu udzielonego specjalnie dla naszej grupy, CENA OBEJMUJE 2 NOCLEGI ORAZ WYŻYWIENIE (3 posiłki na dzień, od obiadu w piątek do obiadu w niedzielę):
 • 2 – osobowe z łazienką – całkowity koszt za pobyt 245 zł /os./całość
 • 3 – osobowe z łazienką – całkowity koszt za pobyt 210 zł /os./całość
 • 4 – osobowe z łazienką – całkowity koszt za pobyt 210 zł /os./całość
 • 5 – osobowe z łazienką – całkowity koszt za pobyt 210 zł /os./całość
 • 5 – osobowe bez łazienki – całkowity koszt za pobyt 175 zł/0s./całość
 • odpłatność za dzieci roczniki 2020,2021,2022 – pobyt gratis (bez osobnego łóżka i posiłków); roczniki 2014-2019 – 50% wartości usługi; roczniki 2013 i wcześniej – pełna odpłatność
 • Diety mogą wymagać dopłaty, osoby zainteresowane zgłaszają fakt korzystania z diet przy rezerwacji noclegu i wyżywienia telefonicznie lub mailowo, o ewentualnych kosztach diet zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie przez Organizatora, w zależności od preferowanej diety i wyceny przez Dom Pielgrzyma, czy dana dieta mieści się w standardowej wycenie czy wymaga dopłaty.
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za pobyt (noclegi i wyżywienie) w wysokości odpowiedniej do rezerwowanego zg z cennikiem podanym powyżej do dnia 10.11.2022 płatne na konto: 73 1050 0015 1000 0097 1282 1066
Dane do przelewu: AJIM Apostolat Jezusa i Maryi, 60-163 Poznań, ul. Mikstacka 28; tytuł: pobyt rekolekcje Góra św. Anny + imię i nazwisko uczestnika/ów.
 1. Wyżywienie zapewnianie przez Dom Pielgrzyma na Górze św. Anny dla uczestników rekolekcji bez noclegu:
  • śniadanie – 20 zł/os.
  • obiad – 25 zł/os.
  • kolacja – 20 zł/os.
  • Dodatkowo pobierana jest opłata w wysokości 10 złotych od osoby, która korzysta z Domu Pielgrzyma podczas rekolekcji bez noclegu.
 2. Rezerwacja miejsc noclegowych oraz wyżywienia odbywa się mailowo: rekolekcje.fkp@gmail.com 24h lub telefonicznie: Joanna tel. 512 346 497 w godzinach 9-16 i 19-20 od poniedziałku do piątku.
Osoby, którym nie uda się zarezerwować pokoju w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny mogą poszukać noclegów na własną rękę.
 1. Istnieje możliwość uczestniczenia w rekolekcjach „Wieczernik z Królowa Pokoju” bez rezerwowania noclegu w Domu Pielgrzyma, koszt udziału wówczas to opłata rekolekcyjna w wysokości 150 złotych oraz koszty posiłków oraz opłata w wysokości 10 złotych od osoby, która korzysta z Domu Pielgrzyma podczas rekolekcji bez noclegu.
Rezygnacja z rekolekcji i zwrot kosztów
 1. W przypadku rezygnacji z rekolekcji:
 1. Uczestnik niezwłocznie powiadamia Organizatora o rezygnacji z rekolekcji poprzez wysłanie maila na info@ajim.pl
 2. Uczestnik nie ma możliwości zgłoszenia innej osoby na zwalniające się miejsce. Takie prawo ma tylko Organizator. Jeśli będą wolne miejsca to Organizator może    przydzielić miejsce osobie rekomendowanej przez osobę która jednak z rekolekcji        rezygnowała
 3. W razie rezygnacji opłata rekolekcyjna nie będzie zwracana, a cała suma zostanie przekazana na koszty organizacji rekolekcji.
 1. W przypadku odwołania rekolekcji lub konieczności ograniczenia miejsc z przyczyn od nas niezależnych kwota wpisowego zostanie w całości zwrócona.
 2. Kolejność dokonania zgłoszenia wraz z przelewem opłaty rekolekcyjnej będzie kluczowa podczas konieczności zmniejszenia ilości osób z przyczyn od nas niezależnych. Organizator poiformuje o zmianach z tym związanych poprzez maila lub telefonicznie.
Zakwaterowanie i dojazd
 1. W piątek 25.11 br. rekolekcje rozpoczynają się zakwaterowaniem do pokoi w godzinach od 12:00 do 20:00. W szczególnych przypadkach uniemożliwiających stawienie się w wyznaczonym terminie należy poinformować Organizatora drogą mailową o późniejszym przybyciu na rekolekcje.
UWAGA! W godzinach od 24:00 (pt.) do 6:00 (sob.) zakwaterowanie nie będzie możliwe.
 1. Przy rejestracji w Domu Pielgrzyma każdy uczestnik dostanie identyfikator który jest zobowiązany nosić przy sobie podczas trwania rekolekcji. Wejście na salę konferencyjną odbędzie się tylko po okazaniu identyfikatora.
 2. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna od 23:00 – 6:00.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione na teren Domu Pielgrzyma (nie sprawuje pieczy nad mieniem uczestnika) i nie ubezpiecza uczestników na czas trwania rekolekcji (nie sprawuje pieczy nad osobą uczestnika).
 4. Za szkody materialne powstałe z winy uczestnika rekolekcji odpowiada uczestnik rekolekcji lub opiekun niepełnoletniego uczestnika, który zobowiązany jest do pokrycia kosztów powstałych strat.
 5. Organizator rekolekcji nie pokrywa kosztów transportu ani go nie organizuje – dojazd na rekolekcje we własnym zakresie.
 6. Na czas trwania rekolekcji wymaga się przestrzegania Regulaminu Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny.
 7. Podczas rekolekcji zabrania się dokonywania prywatnych nagrań dźwięku, konferencji i homilii.
 8. Uczestnik rekolekcji wyraża zgodę na okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu (ze zdjęciem), podczas procesu rejestracji oraz w czasie trwania rekolekcji, w celu potwierdzenia swojej tożsamości.
 9. Dane osobowe zbierane w procesie zapisu na rekolekcje służą wyłącznie do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej związanej z organizacją rekolekcji. W tym celu            dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną            oraz do ośrodka: Dom Pielgrzyma na Górze św. Anny w celach organizacyjnych.Osoba zarejestrowana wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje na temat rekolekcji oraz zaproszeń do udziału w różnego rodzaju wydarzeń organizowanych przez AJIM Apostolat Jezusa i Maryi Szymon Grzechulski i Fundację Królowej Pokoju.
 1. Uczestnik rekolekcji ma prawo do dostępu danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu przeprowadzenia rejestracji na rekolekcje przez Administratora Danych Osobowych, którym jest AJIM Apostolat Jezusa i Maryi Szymon Grzechulski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mikstackiej 28, 60-163- zgodnie z podstawą prawną przetwarzania danych, czyli art. 6 ust. 1 pkt a RODO Inne
 3. Obowiązuje zakaz noclegów koedukacyjnych. Zakaz nie obowiązuje małżeństw i rodzin.
 4. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w rekolekcjach wyłącznie w towarzystwie rodziców lub dorosłych opiekunów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian, które mogą wyniknąć z przyczyn od niego niezależnych