Regulamin Rekolekcji 27 i 28 maja 2023 r.

Organizator i uczestnik rekolekcji

1. Organizatorem rekolekcji „Wieczernik Ducha Świętego z Królową Pokoju” jest Fundacja Królowej Pokoju z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mikstackiej 28, 60-163, zwanym dalej – Organizatorem.

Zasady zapisu i uczestnictwa w rekolekcjach

2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i mogą w nich uczestniczyć tylko uprzednio zarejestrowani Uczestnicy. Osoby nie mające dostępu do Internetu mogą zostać zapisane przez osobę trzecią, która wypełni formularz zgłoszeniowy w ich imieniu.

3. Uczestnikiem rekolekcji „Wieczernik Ducha Świętego z Królową Pokoju” jest osoba, która:

  • dokonała zapisu na rekolekcje przez formularz udostępniony na stronie www.ajim.pl/rekolekcje
  • dokonała określonej opłaty tytułem uczestnictwa w danych rekolekcjach w terminie ustalonym przez Organizatora. Zgłoszenie niepotwierdzone wpłatą wpisowego nie jest brane pod uwagę
  • zaakceptowała Regulamin „Wieczernik z Królową Pokoju”, zwanym dalej – Uczestnikiem.

4. Rekolekcje „Wieczernik z Królową Pokoju” odbywają się w dniach 27 i 28 maja 2023 roku w Hali sportowo – widowiskowej LOSIR w Luboniu koło Poznania, 62-030, przy ul. Hugona Kołłątaja 2.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w Rekolekcjach. Uczestnik oświadcza, że podawane przez niego przy zgłoszeniu udziału w Rekolekcjach dane osobowe są zgodne z prawdą.

6. Wielokrotny zapis Uczestnika nie daje mu możliwości dysponowania kilkoma miejscami na rekolekcjach, ani zgłoszenia innych osób na te miejsca. Wyboru, który zapis zostanie uwzględniony dokonuje Organizator. Pozostałe zapisy zostaną niezwłocznie usunięte.

7. Każdy Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i charakterem danych Rekolekcji przed dokonaniem zgłoszenia uczestnictwa w nich.

8.     Osoba niepełnoletnia uczestniczy w rekolekcjach wyłącznie w towarzystwie rodziców lub dorosłych opiekunów.

9.     W trakcie trwania rekolekcji Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zarządzeń i poleceń Organizatora.

10.  Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika w trakcie rekolekcji, w szczególności: używanie alkoholu, stosowanie środków odurzających, zachowania stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa Uczestnika, bądź innych Uczestników, stanowią podstawę do usunięcia z rekolekcji bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.

11.  Na terenie rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i przyjmowania środków odurzających w każdej postaci.

12.  Zabrania się wnoszenia na teren obiektu, w którym odbywają się rekolekcje, niebezpiecznych przedmiotów, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wprowadzania zwierząt.

13.  Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie trwania rekolekcji. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich za zachowania Uczestnika.

Koszt i opłata za rekolekcje

14. Każdy uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty rekolekcyjnej w wysokości 100zł płatne na konto: PKO Bank Polski S.A. 02 1020 4027 0000 1502 1672 5859

Dane do przelewu: Fundacja Królowej Pokoju, 60-163 Poznań, ul. Mikstacka 28; tytuł: rekolekcje „Wieczernik z Królową Pokoju” Luboń + imię i nazwisko uczestnika/ów. Wyjątek stanowią: Dzieci od 0-8 lat nie ponoszą opłaty rekolekcyjnej związanych z udziałem w rekolekcjach.

15. Opłata rekolekcyjna jest ta sama bez względu, którego dnia dołączy się na rekolekcje. Nie jest wymagana obecność na całości rekolekcji.

16.  Jeśli ktoś będzie miał chęć i dobrą wolę to może zapłacić wyższą kwotę niż 150zł. Nadwyżka będzie przeznaczona na sprawy organizacyjne oraz pomoże pokryć udział w rekolekcjach osobom w potrzebie.

17. Każdy uczestnik, który jest zainteresowany posiłkami, obiad 30 zł, kolacja 20 zł jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za wyżywienie w wysokości odpowiedniej do rezerwowanego zg z cennikiem podanym powyżej do dnia 20 maja 2023  płatne na konto Fundacji: 02 1020 4027 0000 1502 1672 5859

Dane do przelewu: Fundacja Królowej Pokoju, 60-163 Poznań, ul. Mikstacka 28; tytuł: wyżywienie + imię i nazwisko uczestnika/ów.

Rezygnacja z rekolekcji i zwrot kosztów

18. W przypadku rezygnacji z rekolekcji:

  • Uczestnik niezwłocznie powiadamia Organizatora o rezygnacji z rekolekcji poprzez wysłanie maila na info@ajim.pl
  • Uczestnik nie ma możliwości zgłoszenia innej osoby na zwalniające się miejsce. Takie prawo ma tylko Organizator. Jeśli będą wolne miejsca to Organizator może przydzielić miejsce osobie rekomendowanej przez osobę która jednak z rekolekcji rezygnowała
  • W razie rezygnacji opłata rekolekcyjna nie będzie zwracana, a cała suma zostanie przekazana na koszty organizacji rekolekcji.

19. W przypadku odwołania rekolekcji lub konieczności ograniczenia miejsc z przyczyn od nas niezależnych kwota wpisowego zostanie w całości zwrócona.

20. Kolejność dokonania zgłoszenia wraz z przelewem opłaty rekolekcyjnej będzie kluczowa podczas konieczności zmniejszenia ilości osób z przyczyn od nas niezależnych. Organizator poiformuje o zmianach z tym związanych poprzez maila lub telefonicznie.

21. Za szkody materialne powstałe z winy uczestnika rekolekcji odpowiada uczestnik rekolekcji lub opiekun niepełnoletniego uczestnika, który zobowiązany jest do pokrycia kosztów powstałych strat.

22.  Organizator rekolekcji nie pokrywa kosztów transportu ani go nie organizuje – dojazd na rekolekcje we własnym zakresie.

23.  Na czas trwania rekolekcji wymaga się przestrzegania Regulaminu LOSIR – u.

24.  Podczas rekolekcji zabrania się dokonywania prywatnych nagrań dźwięku, konferencji i homilii.

25.  Uczestnik rekolekcji wyraża zgodę na okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu (ze zdjęciem), podczas procesu rejestracji oraz w czasie trwania rekolekcji, w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

26.  Dane osobowe zbierane w procesie zapisu na rekolekcje służą wyłącznie do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej związanej z organizacją rekolekcji. W tym celu dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną.Osoba zarejestrowana wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje na temat rekolekcji oraz zaproszeń do udziału w różnego rodzaju wydarzeń organizowanych przez AJIM Apostolat Jezusa i Maryi Szymon Grzechulski i Fundację Królowej Pokoju.

27. Uczestnik rekolekcji ma prawo do dostępu danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

28. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu przeprowadzenia rejestracji na rekolekcje przez Administratora Danych Osobowych, którym jest AJIM Apostolat Jezusa i Maryi Szymon Grzechulski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mikstackiej 28, 60-163- zgodnie z podstawą prawną przetwarzania danych, czyli art. 6 ust. 1 pkt a RODO Inne

29. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w rekolekcjach wyłącznie w towarzystwie rodziców lub dorosłych opiekunów.

30. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian, które mogą wyniknąć z przyczyn od niego niezależnych