Regulamin pielgrzymki

Regulamin pielgrzymki
1. Organizatorem pielgrzymki jest biuro pielgrzymkowe AJIM Apostolat Jezusa i Maryi Szymon Grzechulski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mikstackiej 28, 60-163, posiadającym NIP: 779 216 04 66, zwanym dalej – Organizatorem.
 
2. Organizator oświadcza, że organizuje imprezę turystyczną na warunkach opisanych w Informacji o imprezie turystycznej, zwaną dalej „Imprezą”.
 

3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego Uczestnik otrzyma wzór umowy na maila wraz ze szczegółami „Imprezy” takimi jak program oraz zasady opłacenia „Imprezy”.

4. Wypełnienie formularza nie oznacza wpisania na listę uczestników. Dopiero po podpisaniu umowy i uregulowaniu zaliczki Uczestnik zostanie wpisany na listę podróżnych o czym Organizator poinformuje w oddzielnym mailu.
 
5. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych vs dostępne miejsca, o wpisie na listę Uczestników Imprezy decyduje kolejność zapłaty zaliczki i przekazania umowy.
 
6. Wielokrotny zapis Uczestnika nie daje mu możliwości dysponowania kilkoma miejscami w Imprezie, ani zgłoszenia innych osób na te miejsca. Wyboru, który zapis zostanie uwzględniony dokonuje Organizator. Pozostałe zapisy zostaną niezwłocznie usunięte.
 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w Imprezie. Uczestnik oświadcza, że podawane przez niego przy zgłoszeniu udziału w Imprezie dane osobowe są zgodne z prawdą.
 
8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu przeprowadzenia rejestracji na Imprezę przez Administratora Danych Osobowych, którym jest AJIM Apostolat Jezusa i Maryi Szymon Grzechulski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mikstackiej 28, 60-163- zgodnie z podstawą prawną przetwarzania danych, czyli art. 6 ust. 1 pkt a RODO Inne
 
9. Osoba zarejestrowana wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje na temat Imprezy oraz zaproszeń do udziału w różnego rodzaju wydarzeń organizowanych przez AJIM Apostolat Jezusa i Maryi Szymon Grzechulski oraz Fundację Królowej Pokoju
 
10. Uczestnik Imprezy ma prawo do dostępu danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 
11. Każdy Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu.
 
12. Osoba niepełnoletnia uczestniczy w Imprezie wyłącznie w towarzystwie rodziców lub dorosłych opiekunów.

13. W obecnej sytuacji epidemiologicznej każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania reżimu sanitarnego: noszenia maseczki i zakrywania nosa.
 
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian, które mogą wyniknąć z przyczyn od niego niezależnych.
 
15. Wszelkie pytania proszę kierować do organziatora: Szymon Grzechulski tel. 601 556 345 lub mailowo: info@ajim.pl