Regulamin rekolekcji – Licheń 10-12.12.2021

Regulamin Rekolekcji „Wieczernik z Królową Pokoju” w Licheniu / 10-12.12.2021r.

Organizator i uczestnik rekolekcji

1. Organizatorem rekolekcji „Wieczernik z Królową Pokoju” jest AJIM Apostolat Jezusa i Maryi Szymon Grzechulski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mikstackiej 28, 60-163, posiadającym NIP: 779 216 04 66, zwanym dalej – Organizatorem.

Zasady zapisu i uczestnictwa w rekolekcjach
2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i mogą w nich uczestniczyć tylko uprzednio zarejestrowani Uczestnicy. Osoby nie mające dostępu do Internetu mogą zostać zapisane przez osobę trzecią, która wypełni formularz zgłoszeniowy w ich imieniu.

3. Uczestnikiem rekolekcji „Wieczernik z Królową Pokoju” jest osoba, która:
a. dokonała zapisu na rekolekcje przez formularz udostępniony na stronie www.ajim.pl/rekolekcje
b. dokonała określonej opłaty tytułem uczestnictwa w danych rekolekcjach w terminie ustalonym przez Organizatora. Zgłoszenie niepotwierdzone wpłatą wpisowego nie jest brane pod uwagę.
c. zaakceptowała Regulamin „Wieczernik z Królową Pokoju”,
zwanym dalej – Uczestnikiem.

4. Rekolekcje „Wieczernik z Królową Pokoju” odbywają się w dniach od 10 do 12 grudnia 2021 roku w domu rekolekcyjnym „Betlejem” w Licheniu przy ul. Klasztornej 4

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w Rekolekcjach. Uczestnik oświadcza, że podawane przez niego przy zgłoszeniu udziału w Rekolekcjach dane osobowe są zgodne z prawdą.

6. Wielokrotny zapis Uczestnika nie daje mu możliwości dysponowania kilkoma miejscami na rekolekcjach, ani zgłoszenia innych osób na te miejsca. Wyboru, który zapis zostanie uwzględniony dokonuje Organizator. Pozostałe zapisy zostaną niezwłocznie usunięte.

7. Każdy Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i charakterem danych Rekolekcji przed dokonaniem zgłoszenia uczestnictwa w nich.

8. Osoba niepełnoletnia uczestniczy w rekolekcjach wyłącznie w towarzystwie rodziców lub dorosłych opiekunów.

9. W trakcie trwania rekolekcji Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zarządzeń i poleceń Organizatora.

10. Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika w trakcie rekolekcji, w szczególności: używanie alkoholu, stosowanie środków odurzających, zachowania stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa Uczestnika, bądź innych Uczestników, stanowią podstawę do usunięcia z rekolekcji bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.

11. Na terenie rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i przyjmowania środków odurzających w każdej postaci.

12. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu, w którym odbywają się rekolekcje, niebezpiecznych przedmiotów, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wprowadzania zwierząt.

13. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie trwania rekolekcji. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich za zachowania Uczestnika.

Koszt i opłata za rekolekcje

14. Każdy uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty rekolekcyjnej w wysokości 120zł płatne na konto: 73 1050 0015 1000 0097 1282 1066. Dane do przelewu: AJIM Apostolat Jezusa i Maryi Szymon Grzechulski, 60-163 Poznań, ul. Mikstacka 28; tytuł: rekolekcje „Wieczernik z Królową Pokoju” w Licheniu + imię i nazwisko uczestnika.

Wyjątek stanowią:
a. Dzieci od 0-3 lat nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w rekolekcjach i nie przysługuje im łóżko ani nakrycie przy stole, śpią i jedzą razem z rodzicami.
b. Dzieci od 3-8 lat płacą 100zł.
c. Dzieci od 9 lat ponoszą pełną odpłatność za udział w rekolekcjach.

15. Opłata rekolekcyjna jest ta sama bez względu którego dnia dołączy się na rekolekcje.
Nie jest wymagana obecność na całości rekolekcji.

16. Jeśli ktoś będzie miał chęć i dobrą wolę to może zapłacić wyższą kwotę niż 120zł. Nadwyżka będzie przeznaczona na cele organizacyjne m.in. pomoże pokryć udział w rekolekcjach osobom w potrzebie.

17. Typy dostępnych pokoi, które uczestnik ma możliwość zarezerwować na czas rekolekcji, po uwzględnieniu rabatu w wys. 10% udzielonego specjalnie dla naszej grupy:
a. 2 osobowe z łazienką – koszt za dobę 108 zł /pokój (54 zł./os.)
b. 3 osobowe z łazienką –  koszt za dobę 126 zł/pokój (42 zł/os.)

18. Wyżywienie zapewnianie przez dom pielgrzyma „Betelejem” dla uczestników rekolekcji:
a. śniadanie – 18 zł/os.
b. obiad – 30 zł/os.
c. kolacja – 18 zł/os.

19. Rezerwacja miejsc noclegowych oraz wyżywienia odbywa się mailowo betlejem@lichen.pl lub telefonicznie: 63 2708640.

Osoby, którym nie uda się zarezerwować pokoju w domu pielgrzyma „Betlejem”, mogą zapytać o dostępność miejsc w domu pielgrzyma „Arka” lub poszukać noclegów na własną rękę.

Rezygnacja z rekolekcji i zwrot kosztów

20. W przypadku rezygnacji z rekolekcji:

a. Uczestnik niezwłocznie powiadamia Organizatora o rezygnacji z rekolekcji poprzez wysłanie maila na info@ajim.pl
b. Uczestnik nie ma możliwości zgłoszenia innej osoby na zwalniające się miejsce. Takie prawo ma tylko Organizator. Jeśli będą wolne miejsca to Organizator może rzydzielić miejsce osobie rekomendowanej przez osobę która jednak z rekolekcji rezygnowała
c. Pełen zwrot kosztów obowiązuje do 30 listopada 2021, po tym terminie opłata rekolekcyjna nie będzie zwracana, a cała suma zostanie przekazana na koszty organizacji rekolekcji.

21. W przypadku odwołania rekolekcji lub konieczności ograniczenia miejsc z przyczyn epidemiologicznych kwota wpisowego zostanie w całości zwrócona.

22. Kolejność dokonania zgłoszenia wraz z przelewem opłaty rekolekcyjnej będzie kluczowa podczas konieczności zmniejszenia ilości osób z przyczyn epidemiologicznych. Organizator poiformuje o zmianach z tym związanych poprzez maila lub telefonicznie.

Zakwaterowanie i dojazd

23. W piątek 10.12 br. rekolekcje rozpoczynają się zakwaterowaniem do pokoi w godzinach od 12:00 do 20:00. W szczególnych przypadkach uniemożliwiających stawienie się w wyznaczonym terminie należy poinformować Organizatora drogą mailową o późniejszym przybyciu na rekolekcje.
UWAGA! W godzinach od 23:00 (pt.) do 6:00 (sob.) zakwaterowanie nie będzie możliwe.

24. Przy rejestracji w domu pielgrzyma każdy uczestnik dostanie identyfikator który jest zobowiązany nosić przy sobie podczas trwania rekolekcji. Wejście na salę konferencyjną odbędzie się tylko po okazaniu identyfikatora.

25. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna od 23:00 – 6:00.

26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione na teren Domu Pielgrzyma (nie sprawuje pieczy nad mieniem uczestnika) i nie ubezpiecza uczestników na czas trwania rekolekcji (nie sprawuje pieczy nad osobą uczestnika).

27. Za szkody materialne powstałe z winy uczestnika rekolekcji odpowiada uczestnik rekolekcji lub opiekun niepełnoletniego uczestnika, który zobowiązany jest do pokrycia kosztów powstałych strat.

28. Organizator rekolekcji nie pokrywa kosztów transportu ani go nie organizuje – dojazd na rekolekcje we własnym zakresie.

29. Na czas trwania rekolekcji wymaga się przestrzegania Regulaminu Domu Pielgrzyma „Betlejem”

30. Podczas rekolekcji zabrania się dokonywania prywatnych nagrań dźwięku, konferencji i homilii.

31. Uczestnik rekolekcji wyraża zgodę na okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu (ze zdjęciem), podczas procesu rejestracji oraz w czasie trwania rekolekcji, w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

32. Dane osobowe zbierane w procesie zapisu na rekolekcje służą wyłącznie do
przeprowadzenia procedury rejestracyjnej związanej z organizacją rekolekcji. W tym celu dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną oraz do ośrodka: Dom Pielgrzyma „Betlejem” w Licheniu w celach organizacyjnych.

33. Osoba zarejestrowana wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje na temat rekolekcji oraz zaproszeń do udziału w różnego rodzaju wydarzeń organizowanych przez AJIM Apostolat Jezusa i Maryi Szymon Grzechulski oraz Fundację Królowej Pokoju

34. Uczestnik rekolekcji ma prawo do dostępu danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

35. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu przeprowadzenia rejestracji na rekolekcje przez Administratora Danych Osobowych, którym jest AJIM Apostolat Jezusa i Maryi Szymon Grzechulski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mikstackiej 28, 60-163- zgodnie z podstawą prawną przetwarzania danych, czyli art. 6 ust. 1 pkt a RODO Inne

36. Obowiązuje zakaz noclegów koedukacyjnych. Zakaz nie obowiązuje małżeństw i rodzin.

37. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w rekolekcjach wyłącznie w towarzystwie rodziców lub dorosłych opiekunów.

38. W obecnej sytuacji epidemiologicznej każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania reżimu sanitarnego: noszenia maseczki i zakrywania nosa i ust w ośrodku rekolekcyjnym, na korytarzach, w przejściu na salę konferencyjną. Przy wejściu na salę konferencyjną należy zdezynfekować ręce, zachować bezpieczny dystans między sobą.

39. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian, które mogą wyniknąć z przyczyn od niego niezależnych.